پرسش

من به بیماری اکتیوز پوستی مبتلا هستم . میشه معلومات بدین راجع بهش . و بگین اگر ازدواج کنم این بیماری به بچه هامم انتقال میکنه یا خیر ممنون

پاسخ
نوع ایكتیوز باید معلوم باشه
اگر ولگاریس هست اتوزوم غالب هست واحتمال ٥٠درصد انتقال وجودداره